may hut dich may tao oxy| Son Amok| son xăm| son xăm|

Chuẩn mực kế toán

Chuẩn mực kế toán

Những nguyên tắc và phương pháp kế toán cơ bảnCác phương pháp kế toán cơ bản

Các phương pháp kế toán cơ bảnHầu hết các doanh nghiệp đều sử dụng một trong hai phương pháp kế toán làm nền tảng cho hệ thống kế toán: Kế toán dồn tích (Accrual basis) và Kế toán dựa trên dòng tiền (Cash basis). Chế độ kế toán Việt Nam quy định các doanh nghiệp phải hạch toán kế toán dựa trên phương pháp kế toán dồn tích nhằm đảm bảo tính Phù hợp giữa doanh thu và chi phí. 

Đọc thêm...
 

Vì sao phải có chuẩn mực kế toán?

Vì sao phải có chuẩn mực kế toán?Để người sủ dụng báo cáo tài chính hiểu được các thông tin phản ánh trên báo cáo tài chính, thực hiện tốt các chức năng của kế toán tài chinh, bắt buộc người làm kế toán phải biết chuẩn mực kế toán. 

Đọc thêm...
 

Chuẩn mực kế toán là gì?

Chuẩn mực kế toán là gì?Chuẩn mực kế toán (accounting standards) là những quy định do tổ chức có trách nhiệm nghiên cứu và ban hành để làm cơ sở cho việc lập và giải thích các thông tin trình bày trên báo cáo tài chính.

Đọc thêm...
 

Nguyên tắc kế toán

Nguyên tắc kế toánGiá trị của tài sản được tính theo giá gốc, bao gồm phí mua, bốc xếp, vận chuyển, lắp ráp, chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác đến khi đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Đơn vị kế toán không được tự điều chỉnh lại giá trị tài sản đã ghi sổ kế toán phải giải trình trong báo cáo tài chính.

Đọc thêm...