may hut dich may tao oxy| Son Amok| son xăm| son xăm|

Vì sao phải có chuẩn mực kế toán?

Vì sao phải có chuẩn mực kế toán?

 

Để người sủ dụng báo cáo tài chính hiểu được các thông tin phản ánh trên báo cáo tài chính, thực hiện tốt các chức năng của kế toán tài chinh, bắt buộc người làm kế toán phải biết chuẩn mực kế toán

 

Vì sao phải có chuẩn mực kế toán? 

 

Chúng ta có những lý do sau để đặt ra chuẩn mực kế toán chung:

• Có tuân thủ các chuẩn mực kế toán thì người lập (preparer) và người sử dụng (user) Báo cáo tài chính mới hiểu được các thông tin phản ánh trên báo cáo.
• Chuẩn mức kế toán là nền tảng để thực hiện chức năng của kế toán tài chính (financial accounting) là báo cáo tình hình tài chính (financial reporting)
•Và phương tiện quan trọng dùng để báo cáo tình hình tài chính chính là các BCTC (Financial statements)
•Như vậy, không có chuẩn mực kế toán thì các mục tiêu của BCTC dưới đây sẽ không đạt được:
+ Cung cấp thông tin hữu ích để làm quyết định về đầu tư và tín dụng
+ Cung cấp thông tin hữu ích để đánh giá luồng tiền tương lai
+ Cung cấp thông tin về tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp, gọi chung là tình hình tài chính (financial position) của doanh nghiệp
•Nói cách khác, nhờ có chuẩn mực kế toán các thông tin trình bày trên BCTC trở nên thiết thực (relevant), tin cậy được (reliable) và có thể so sánh được (comparable)
+ Thông tin có thiết thực thì người sử dụng mới có thể đưa ra quyết định
+ Thông tin có tin cậy thì người đọc mới thấy an tâm
+ Thông tin có so sánh được thì người sử dụng mới có thể lựa chọn