may hut dich may tao oxy| Son Amok| son xăm| son xăm|

Chức năng của kế toán bán hàng

Chức năng của kế toán bán hàng

Kế toán bán hàng là một bộ phận không thể thiếu trong các doanh nghiệp kinh doanh. Bộ phận này có những chức năng riêng và mang tính đặc thù.

 

Chức năng của kế toán bán hàng 

 

Dưới đây là những chức năng chính của kế toán bán hàng


- Cập nhật các hoá đơn bán hàng, bao gồm hoá đơn bán hàng hoá và hoá đơn bán dịch vụ.
- Theo dõi tổng hợp và chi tiết bán hàng ra.
- Theo dõi bán hàng theo bộ phận, cửa hàng, nhân viên bán hàng, theo hợp đồng.
- Tính thuế GTGT của hàng hoá bán ra.
- Phân hệ kế toán bán hàng liên kết số liệu với phân hệ kế toán công nợ phải thu, kế toán tổng hợp và kế toán hàng tồn kho.
- Theo dõi các khoản phải thu, tình hình thu tiền và tình trạng công nợ của khách hàng.
- Phân hệ kế toán công nợ phải thu liên kết số liệu với phân hệ kế toán bán hàng, kế toán tiền mặt, tiền gửi để có thể lên được các báo cáo công nợ và chuyển số liệu sang phân hệ kế toán tổng hợp.