may hut dich may tao oxy| Son Amok| son xăm| son xăm|

Công việc của một kế toán bán hàng

Công việc của một kế toán bán hàng

 

Để có thể làm một kế toán bán hàng, mỗi người phải tự chuẩn bị cho mình những kỹ năng cần thiết phù hợp với công việc này. Đặc biệt, một kế toán bán hàng phải áp dụng thành thạo máy tính vào những công việc cụ thể như tạo bảng hàng hóa, tạo vùng nhập dữ liệu, sử dụng các hàm tính toán...

 

Công việc của một kế toán bán hàng 

 

Cụ thể các công việc của một kế toán bán hàng là như sau:

- Trước tiên cần phải biết cách khai báo mã cho các đối tượng: Khách hàng, mã hàng hóa,...

+ Tạo bảng: Mã khách hàng, tên khách hàng, địa chỉ,..., số dw đầu kỳ (các thông tin cần thiết)
+ Mã hàng hóa: Mã hàng hóa, tên hàng hóa, đơn vị,..., số dư đầu kỳ (Các thông tin cần thiết khác)
+ ... Các mã khác cần khai báo.
Sau khi khai báo xong các vùng, tiến hành đặt tên (Vào Insert/Name/Define....)

- Tạo vùng nhập dữ liệu

Để sử dụng được các mã đã khai báo: sử dụng Data/Validation
(Có thể tạo các sheet khác nhau để nhập số liệu)

- Để tạo phiếu sử dụng hàm vlookup

- Các báo cáo
  - Đế có được số dư đầu kỳ, tổng phát sinh trong kỳ, số dư cuối kỳ,... sử dụng hàm sumproduct (tính tổng nhiều điều kiện)
  - Sổ tổng hợp: sử dụng duy nhất hàm Sumproduct