may hut dich may tao oxy| Son Amok| son xăm| son xăm|

Kế toán giá thành là gì?

Kế toán giá thành là gì?

 

 

Kế toán giá thành là gì? 

 

Kế toán giá thành có mối liên quan chặt chẽ với kế toán chi phí. Theo đó có thể định nghĩa kế toán chí phí và kế toán giá thành như sau:

Chi phí là toàn bộ các chi phí bằng tiền về lao động sống và lao động vật hoá.

Giá thành là biểu hiện bằng tiền toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra bất kỳ ở thời điểm nào nhưng có liên quan đến khối lượng công việc, sản phẩm hoàn thành trong kỳ. Trình tự kế toán chi phí ở các doanh nghiệp khác nhau thì khác nhau.

Tuy nhiên có thể khái quát các bước như sau:

Bước 1: Tập hợp các chi phí cơ bản có liên quan trực tiếp cho từng đối tượng sử dụng

Bước 2: Tính toán và phân bổ giá trị dịch vụ của các ngành sản xuất kinhh doanh phụ cho từng đối tượng sử dụng trên cơ sở khối lượng dịch vụ phục vụ và giá thành đơn vị dịch vụ.

Bước 3: Tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung cho các đối tượng có liên quan.

Bước 4: Xác định chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ