may hut dich may tao oxy| Son Amok| son xăm| son xăm|

Phân loại giá thành sản phẩm - kế toán giá thành

Phân loại giá thành sản phẩm - kế toán giá thành

 

Căn cứ vào nhiều cơ sở khác nhau chúng ta có các cách phân loại giá thành khác nhau. Đối tượng tính giá thành chính là các sản phẩm, bán thành phẩm, công việc, lao vụ nhất định đòi hỏi phải tính giá thành đơn vị.

 

 

 

Theo đó, có các cách phân loại giá thành cơ bản như sau:

Căn cứ theo thời điểm và nguồn số liệu:

   -  Giá thành kế hoạch: XĐ trước khi bước vào KD trên CS giá thành thực tế kỳ trước và các định mức, các dự toán kinh phí
   -  Giá thành định mức: XĐ trước khi bước vào SX đựơc XD trên cơ sở các định mức bình quân tiên tiến và ko biến đổi trong suốt cả kỳ kế hoạch
    - Giá thành thực tế: Là chỉ tiêu được xác định sau khi kết thúc quá trình sản xuất sản phẩm dựa trên cơ sở các cho phí thực tế phát sinh trong SX SP

Căn cứ theo chi phí phát sinh:

    - Giá thành sản xuất
    - Giá thành tiêu thụ

Giá thành tiêu thụ được tính theo công thức:
Giá thành toàn bộ của SP = Giá thành SXSP + CP quản lý DN + chi phí Bán hàng

Đối tượng tính giá thành chính là các sản phẩm, bán thành phẩm, công việc, lao vụ nhất định đòi hỏi phải tính gía thành đơn vị. Đối tượng có thể là sản phẩm cuối cùng của quá trình sản xuất hay đang trên dây chuyền SX tuỳ theo yêu cầu của cách hạch toán kinh tế nội bộ và tiêu thụ sản phẩm.

Để tìm hiểu về kế toán giá thành mời các bạn xem thêm tại http://ketoanthucte.edu.vn/ke-toan-gia-thanh.html