may hut dich may tao oxy| Son Amok| son xăm| son xăm|

Vai trò của kế toán tiền mặt

Vai trò của kế toán tiền mặt

 

Nền kinh tế thị trường mở ra rất nhiều cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp, đặc biệt là ngành sản xuất vật chất và tiêu dùng chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng số ngành trong nền kinh tế quốc gia, góp phần tạo ra bộ mặt cho toàn xã hội.

Vai trò của kế toán tiền mặt 

 

Để kinh doanh có hiệu quả, để có thể cạnh tranh được và đứng vững trên thị trường, một biện pháp vô cùng cần thiết là các doanh nghiệp phải quản lý và thực hiện tốt vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán của mình nhằm đảm bảo tốt các mối quan hệ tác động qua lại giao dịch giữa các thành phần kinh tế, nó sẽ kích thích nền kinh tế phát triển nhanh hơn.

Mặt khác vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán là cơ sở để đánh giá thực lực của công ty trong quá trình sản xuất và kinh doanh, khả năng tài chính khả năng thanh toán của doanh nghiệp từ đó nhằm tạo niềm tin cho các đối tác có quan hệ trực tiếp hay gián tiếp đối doanh nghiệp, ngoài ra nó còn thể hiện vòng lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp có nhanh chóng hiệu quả hay không, để từ đó có thể đánh giá kết quả hoạt động của doanh nghiệp.

Như vậy, để có thể quản lý và lưu chuyển tốt hệ thống tiền tệ của mình, doanh nghiệp nhất thiết phải cần đến sự giúp sức của kế toán tiền mặt.

Kế toán tiền mặt hay còn gọi là kế toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán có vai trò đặc biệt quan trọng của công tác kế toán.