may hut dich may tao oxy| Son Amok| son xăm| son xăm|

Kế toán tồn kho

Kế toán tồn kho

Phương pháp kế toán tồn kho

Phương pháp kế toán tồn khoTuân thủ nguyên tắc nhất quán không có nghĩa là một doanh nghiệp không bao giờ được thay đổi phương pháp kế toán, tuy nhiên doanh nghiệp phải giải trình lý do thay đổi và ảnh hưởng của sự thay đổi đến thu nhập thuần trong báo cáo tài chính. 

Đọc thêm...
 

Kế toán tồn kho là gì?

Kế toán tồn kho là gì?Để hiểu thêm về quy trình kế toán tồn kho, hãy tưởng tượng các chi phí đi vào tài khoản tồn kho và sau đó được chuyển khỏi tài khoản này và tính cho giá vốn hàng bán trong báo cáo thu nhập. 

Đọc thêm...
 

Các phương pháp kế toán tồn kho

Các phương pháp kế toán tồn khoViệc lựa chọn phương pháp kế toán hàng tồn kho áp dụng tại doanh nghiệp phải căn cứ vào đặc điểm, tính chất, số lượng, chủng loại vật tư, hàng hoá và yêu cầu quản lý để có sự vận dụng thích hợp và phải được thực hiện nhất quán trong niên độ kế toán. 

Đọc thêm...
 

Những quy định chung về kế toán tồn kho

Những quy định chung về kế toán tồn khoKế toán tồn kho của doanh nghiệp thực hiện các công việc kế toán hàng tồn kho để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động hàng tồn kho của doanh nghiệp hoặc phản ánh giá trị hàng tồn kho đầu kỳ và cuối kỳ kế toán của doanh nghiệp.    

Đọc thêm...