may hut dich may tao oxy| Son Amok| son xăm| son xăm|

Công việc của một kế toán tổng hợp

Công việc của một kế toán tổng hợp

 

Thường thì công việc của kế toán tổng hợp là tổ chức bộ máy kế toán, tổ chức hệ thống tài khoản, điều phối, xử lý các mối quan hệ, hoạch định, xử lý tài chính, vay vốn, tham dự các cuộc họp về quản trị,…Đặc biệt, kế toán tổng hợp là người chịu trách nhiệm cao theo quy định pháp luật về kế toán và thuế.

 

Công việc của một kế toán tổng hợp 

Một cách tổng quát, công việc của kế toán tổng hợp như sau:

-  Kiểm tra toàn bộ các định khoản, các nghiệp vụ phát sinh.

-  Kiểm tra, đối chiếu giữa số liệu chi tiết và số liệu tổng hợp.

-  Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và đúng với thực tế không.

-  Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi.

-  Tính giá thành, định khoản các nghiệp vụ về giá thành.

-  Kết chuyển doanh thu, chi phí, lãi lỗ.

-  In sổ kế toán.

-  Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thống kê,…

-  Lập các báo cáo thuế.

-  Cùng kế toán trưởng giải trình, cung cấp tài liệu, số liệu cho các cơ quan như: thuế, kiểm toán, các đoàn thanh tra kiểm tra khi có yêu cầu.

-  Kiến nghị và đề xuất các biện pháp khắc phục cải tiến ./.