may hut dich may tao oxy| Son Amok| son xăm| son xăm|

Sổ Nhật ký - Sổ cái là gì?

Sổ Nhật ký - Sổ cái là gì?

 

 

Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh được kết hợp ghi chép theo trình tự thời gian và theo nội dung kinh tế (theo tài khoản kế toán) trên cùng một quyển sổ kế toán tổng hợp duy nhất là sổ Nhật ký - Sổ Cái. 

 

Sổ Nhật ký - Sổ cái là gì?  

Căn cứ để ghi vào sổ Nhật ký - Sổ Cái là các chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại.

Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái  gồm có các loại sổ kế toán sau:

Nhật ký - Sổ Cái;

Các Sổ, Thẻ kế toán chi tiết.

Để tìm hiểu thêm về sổ sách kế toán mời các bạn xem thêm tại http://ketoanthucte.edu.vn/so-sach-ke-toan.html