may hut dich may tao oxy| Son Amok| son xăm| son xăm|

Thuật ngữ khấu hao và chiết khấu

Thuật ngữ khấu hao và chiết khấu

 

 

Khấu hao: là giá trị tiền tệ được tính vào giá thành sản phẩm một lượng giá trị tương đương với giá trị hao mòn của tài sản cố định, nhằm tạo ra nguồn vốn để sửa chữa hoặc mua sắm tài sản cố định mới;

 

Thuật ngữ khấu hao và chiết khấu  

Chiết khấu là quy trình xác định giá trị hiện tại của một lượng tiền tệ tại một thời điểm trong tương lai và việc thanh toán tiền dựa trên cơ sở các tính toán giá trị thời gian của tiền tệ.

Giá trị chiết khấu của một vòng quay tiền tệ được xác định bằng cách khấu trừ giá trị của nó đi một tỷ lệ chiết khấu thích hợp đối với từng đơn vị thời gian giữa thời điểm mà vòng quay tiền tệ được lượng giá với thời gian bắt đầu của vòng quay tiền tệ. Thông thường phần lớn các tỷ lệ chiết khấu được biểu diễn như là tỷ lệ phần trăm theo năm.

Để tìm hiểu về các thuật ngữ kế toán, mời các bạn xam thêm tại http://ketoanthucte.edu.vn/thuat-ngu-ke-toan.html